Fen Lisesi Yönetmeliği
 
FEN LİSESİ YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, fen liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, fen liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabulleri, öğrenci başarısının belirlenmesi, eğitim-öğretim, yönetici ve öğretmen seçimi ve yetiştirilmesi ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Okul: Fen liselerini, c) Müdür:Fen Lisesi Müdürünü d) Öğretmen:Fen Lisesi öğretmenini,, e) Pilot Okul:Bakanlıkça seçilen uygulama okulunu, f) Üniversite:İşbirliği yapan üniversiteleri g) Bilim Danışma Gurubu:Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan gurubu, h) Protokol:Bakanlık ile Üniversiteler arasında yapılan protokolü, ı) Hazırlık Sınıfı:9 uncu sınıftan önce yabancı dilde, dinleme-anlama-okuma-anlama;konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı, j) Veli: Öğrencinin anne, baba ve vasisi olan kişiyi ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Fen Liselerinin Amacı
Kuruluş

Madde 5- Fen liseleri yatılı ve karma okullardır. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenci de bulunabilir. Karma öğretim yapmayan fen lisesi açılamaz. Bu okulların hazırlık sınıfından sonraki eğitim-öğretim süresi üç yıldır.

Fen Liselerinin Amacı

Madde 6- Okul; a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı, d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi, e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilim Danışma Grubu
Bilim Danışma Grubu

Madde 7 — Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Bakanlık ile iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu üç yılı doldurduğunda her yıl yaşça büyük üyeden başlamak üzere bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir. Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması için Ankara Fen Lisesi pilot okul olarak seçilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjan, Başvuru, Giriş Sınavı, Kayıt-Kabul, Okuldan Ayrılan Öğrenciler
Kontenjan

Madde 8- Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96'yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24'ü geçemez. Ancak, hazırlık sınıflarında sınıf oluşturulabilmesi için en az 8 öğrencinin bulunması gerekir.

Başvuru Koşulları

Madde 9- Giriş sınavına ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “Orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar başvurabilir. İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme koşullarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır. Birinci fıkradaki koşullar, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavların yapılacağı öğretim yılında 8 inci sınıfta bulunanlara uygulanmaz. Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, bu sınıftaki derslerin her birinin yıl sonu notu en az “Orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 4 olması koşulu aranır.

Giriş Sınavı ve Kayıt-Kabul

Madde 10- Okula giriş sınavı, merkezi sistemle öğrenci alınan diğer okulların sınavları ile birlikte yapılır. Ancak fen lisesi için başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili olarak, sınavda matematik ve fen bilgisi soruları için (4), Türkçe soruları için (3), Sosyal Bilgiler soruları için (1) katsayı esas alınarak gerekli değerlendirme yapılır. Ayrıca zeka düzeyini ölçücü nitelikte sorulara da yer verilir.

Ayrılan Öğrencilerin Durumu

Madde 11- Kendi istekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler on gün içinde okula geri dönebilirler. Ancak, hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler. Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler kayıt-kabul süresi içerisinde kayıt-kabul koşullarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları ve Fen Derslerinin Ağırlığı
Öğretim Programları

Madde 12- Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Fen programlarında laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.  

Fen Derslerinin Ağırlığı

Madde 13- 10 uncu ve 11 inci sınıflarda matematik ve fen derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının `'ından az olmayacak şekilde düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Seviye Belirleme Sınavı, Başarının Değerlendirilmesi,
Seminer ve Proje Çalışmaları Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam Madde 14- — 9 uncu sınıf yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından okul yönetimine seviye belirleme sınavlarından önce yazılı olarak bildirilen öğrenciler, bu sınava alınır. Seviye belirleme sınavı, okul yönetimince, yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulan komisyon tarafından ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü olarak yapılır. Bu sınavda en az 3 alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir

Başarının Değerlendirilmesi

Madde 15- Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki dersler sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak teşekkür ve takdirname verilirken bütün derslerdeki başarı durumu dikkate alınır. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar ederler. İkinci öğretim yılı sonunda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir. Bu okulların, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında ağırlıklı yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçilebilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı, matematik ve fen derslerinin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.50 olması gerekir.

Proje ve Seminer Çalışmaları

Madde 16- Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde matematik ya da fen derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Projeler, puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir. Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına ya da yarışmalara katılması okul yönetimince uygun bulunan öğrenciler, öğretmenlerinin sorumluluğunda bu çalışmalara katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar. Seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup halinde öğretmen gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Bu çalışmalar okulun haftalık ders çizelgesinde gösterilir. Bu saatlerde, özellikle son sınıflar için; Bilim Danışma Grubu veya okulun öğretmen kadrosundan sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar da düzenlenebilir. Okul yönetimi haftalık seminer saatlerinde öğretmen durumlarına göre değişiklik yapabilir. Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi olanaklardan en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli önlemleri alır.  

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğretmen ve Yönetici Seçimi, Bölüm Başkanlığı
Öğretmen Seçimi

Madde 17- Okullarda görevlendirilecek öğretmenler, yazılı sınav ve mülâkat sonucuna göre seçilir. Öğretmen seçimi ile ilgili duyuru Bakanlıkça yapılır. Başvurular, branşlara göre düzenlenerek onaylı listelerle birlikte ilgili valilikçe Bakanlığa gönderilir ve ilgili birimde bir daire başkanının başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından incelendikten sonra yazılı sınavı gerçekleştirecek olan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, yazılı sınav sorularını hazırlar ve yazılı sınavların gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapar. Yazılı sınav sonuçlarını ilgili birime ve adaylara bildirir. Yazılı sınavda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Mülâkatta okulun bağlı bulunduğu birim amirinin başkanlığında bir komisyon kurulur. Komisyon, mülâkattan önce puanlama ile ilgili esasları belirler. Mülâkat için yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puandan başlayarak kontenjanın iki katı kadar aday çağrılır. Mülâkatta 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başvuruda bulunanların başarı durumları, yazılı sınav ve mülâkatta aldıkları puanlara göre değerlendirilir. Başarı sıralaması, yazılı sınavda alınan puanın % 60'ı ile mülâkatta alınan puanın % 40'ı esas alınarak belirlenir. Bu sıralamaya göre 100 tam puan üzerinden 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Yarım puanlar tama yükseltilir. Puan eşitliği durumunda atamalarda bu maddenin (b) bendinde belirtilen öncelik sırası göz önünde bulundurulur. Başarılı olanların listesi Bakanlıkta uygun görülen yerde ilân edilir ve adaylara duyurulur. Başarılı olanlar, ihtiyaçlar dikkate alınmak üzere puanı en yüksek olandan başlanılarak atamaya yetkili birime bildirilir. Atamalar puan sıralamasına göre yapılır. Sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir. Öğretmen seçimiyle ilgili olarak a) Başvurularda; 1) Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş, 2) Alanında en az 5 yıl öğretmenlik yapmış, 3) Öğretmenlikteki son üç yılın sicil not ortalaması en az 80, 4) Aylıktan kesme ya da maaş kesilmesi cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış, olmak şartları aranır. b) Puanların eşitliği durumundaki atamalarda; 1) Alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş olanlara, 2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında en az C düzeyinde başarılı olanlara, 3) Alanlarında eser vermiş olanlar ile bilimsel yayın organlarında makaleleri yayımlanmış bulunanlara, 4) Aylıkla ya da takdir veya teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiş olanlara, 5) Alanında en az iki haftalık hizmet içi eğitim kursuna katılmış olanlara yukarıdaki sıralamaya göre öncelik tanınır. Hizmet içi eğitim etkinlikleri, okulun bağlı bulunduğu birim ile Bilim Danışma Grubu ve Üniversiteler arasındaki iş birliği sonucunda hizmet içi eğitimden sorumlu birimce gerçekleştirilir. Hizmet içi eğitim etkinlikleri sonucundaki başarıları ve sicil notlarına göre öğretmenlerin durumları, okul yönetimince her iki yılda bir değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre başarısızlığı görülen öğretmenler tekrar hizmet içi eğitimine alınır ve okul yönetimince rehberlik yapılarak yetiştirilmeleri sağlanır. Bu çalışmalar sonucunda da hem hizmet içi eğitiminde başarısızlığı görülen hem de sicil notu 80'in altında olan öğretmenlerin ders teftişlerinin yapılması sağlanır. Teftiş sonucunda bu okullarda çalışmaları uygun görülmeyenlerin başka okul ve kurumlara ataması yapılır. Bu okullara atanmış olan öğretmenlerin yer değiştirmek üzere atanma istekleri, 11/6/2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

Yönetici Seçimi

Madde 18- Yönetici seçiminde öğretmen görevlendirilmesindeki koşullar ile 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır Müdür yardımcıları okulların öğretmenleri arasından seçilir. Yönetici seçiminde “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca yapılan yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınavları bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen doğrultuda gerçekleştirilir.

Zümre Başkanı

Madde 19- Zümre öğretmenleri, aralarından birini zümre başkanı seçer. Zümre başkanı seçilirken, adayın koordinasyon yeteneği, verimliliği, öğrenim durumu ve kıdemi göz önünde bulundurulur. Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar: a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında eş güdümü sağlar. b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir. c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir. d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler. e) Lâboratuar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir. f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur. g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir. h) Diğer zümre başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.  

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır. Nakil Madde 21- Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, okul ve sınıf kontenjanlarının aşılmaması ve öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması koşuluyla, aşağıdaki öncelik sırasına göre; a) Doğal afet, b) Can güvenliğinin olmaması, c) Anne veya babanın ölümü, d) Öğrenci velisinin her hangi bir göreve atanması, görev yeri değişikliği, görevine son verilmesi, emekli olması, e) Anne-babanın boşanması, f) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerdeki sağlık kuruluşlarından sağlık kurulu raporu alması, g) Velisinin iş yerini nakletmesi veya iş yeri açmış olduğu tarihten itibaren en az 6 ay geçmiş olması ve bu süre için sigorta veya bağ-kur primini yatırmış olması gibi durumlarda yapılır. Doğal afet, can güvenliğinin olmaması ve sağlık kurulu raporu alınması gibi acil durumlarda öğrenci nakli, genel liselerde nakillerin yapıldığı zamanlarda, acil durumlar dışında ise yarıyıl ve yaz tatilinde okul müdürlüklerince yapılır. Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yapılır. Okul müdürünün başkanlığında okul müdür yardımcısı ile öğretmenler kurulunca seçilecek bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden oluşturulacak nakil komisyonunca nakille ilgili belgeler incelenerek uygun bulunması durumunda nakledilmek istenen okul müdürlüğüne gönderilir. Nakil yapılacak okul müdürlüğündeki nakil komisyonunca da belgeleri incelenerek naklinin yapılması uygun bulunan öğrencinin tasdiknamesi ile öğrenci dosyası okulundan istenir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 22- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/5/1993 tarihli ve 21595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fen Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmi/özel ilköğretim kurumlarından mezun olan ve koşulları taşıyan öğrenciler doğrudan 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü 1999-2000 öğretim yılından itibaren uygulanır. 1998-1999 öğretim yılında 6 ncı ve 7 nci sınıflarda okutulan Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinden her birinin yıl sonu notunun en az 2; bu üç dersin yıl sonu notları toplamının en az 10 olması koşulu aranır.

Yürürlük Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak 15 inci maddenin üçüncü fıkrası 1999-2000 öğretim yılında kayıt yaptıracak olan öğrencilerden başlamak üzere uygulanır.

Yürütme Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=