Pansiyon Yönetmeliği
 
PANSİYON YÖNETMELİĞİ
 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî okullarda yatılı okuma imkânı sağlamak üzere, parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle, paralı yatılı okumak isteyen öğrenciler için açılan pansiyonların yönetimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Madde 2- Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî okullarda açılan pansiyonların yönetimine, görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarına, pansiyonlarda ücretli ve ücretsiz yemek yeme esaslarına ve paralı yatılı öğrenci taksitlerinin alınmasına ilişkin temel konuları kapsar.

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

“Okul” Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları;

“Pansiyon” ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılı okuyan öğrencilerin barınma, yatma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri;

“Belletici” ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan parasız ve paralı yatılı öğrencilerin, ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer idarî hususları yürütmekle görevli kişileri;

ifade eder.

Madde 4- Bu Yönetmelik 11/8/1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 5- Millî Eğitim Bakanlığı parasız ve paralı yatılı okutulacak öğrenciler için pansiyon

açabilir.

Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretlerinin tespitinde, bulundukları bölgenin gelişmişliği, ulaşım ve benzeri imkânları dikkate alınır. Pansiyon ücretleri her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilir.

Pansiyonlarda, parasız ve paralı yatılı öğrenciler ile bu Yönetmelik kapsamına giren görevliler ve Millî Eğitim Bakanlığınca izin verilenler dışında hiç kimse barındırılamaz.

Parasız yatılı öğrencilere ayrılan kontenjanlara, paralı yatılı öğrenci alınamaz.

Madde 6- Paralı yatılı okumak isteyen öğrencilerin sayısı pansiyona ait kontenjanı aştığı takdirde bu öğrencilerin kabullerinde aşağıdaki sıraya uyulur:

a. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocukları;

b. Mahrumiyet bölgelerinde devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan yerlerden gelen öğrenciler;

c. Mahrumiyet bölgesi dışında olup devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan yerlerden gelen öğrenciler;

d. Devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunduğu halde bakacak kimseleri bulunmayan öğrenciler,

Madde 7- Okulların paralı yatılı öğrenci kontenjanı her öğretim yılından önce Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. Öğrencilerin pansiyona kabulleri ile ilgili kontenjan sıralaması ve kayıt kabulleri, her öğretim yılı okula kayıt-kabul süresi içinde yenilenir. Ancak, bir önceki yılda paralı yatılı okuyan öğrencinin, süresi içinde kaydını yenilediği takdirde, aynı okulda paralı yatılı okuma durumu devam eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim

 

Madde 8- Pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürü, kanun, tüzük,yönetmelik ve emirler çerçevesinde pansiyonun yönetim, eğitim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısı görevlendirir.

Madde 9- Müdür yardımcısı pansiyonla ilgili hizmetlerin yürütülmesinden müdürü karşı sorumludur. Pansiyonla ilgili müdür yardımcısının başlıca görevleri şunlardır:

a. Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğini sağlamak.

b. Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini yapmak,

c. Etüdlerin, zamanında ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,

d. Yatılı öğrencilerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini düzenlemek,

e. Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlamak,

f. Ambardan, tabelaya göre günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini kontrol etmek,

g. Günlük tabelayı (varsa diyet uzmanı ile) hazırlatmak,

h. Belleticilerin nöbet çizelgelerini hazırlatmak ve çalışmalarını denetlemek,

ı. Pansiyonlarla ilgili diğer görevleri yapmak.

Madde 10- Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüd çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir. Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek, okul müdürünün teklifi ve milli eğitim onayı ile görevlendirilir.

Bir günde;

1)Özel eğitim kurumlarında 25 öğrenciye kadar 1,25-50 öğrenciye kadar 2,50 ve daha fazla öğrenciler için 3,

2) Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1,50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenciler için 3,

belletici görevlendirilmesi esastır.

Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdür. Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldıkları pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan, belletici görevlendirilmesine özen gösterilir. Belletici öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan belletici öğretmenlere, istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez. (*)

Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıcı görevleri şunlardır:

a. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek,

b. Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etüdlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak,

c. Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek.

d. Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak,

e. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

f. Etüd aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak,

g. Etüdlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına vermek,

h. Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve idarecilere bildirmek,

(*) 20 Ekim 2000 tarih ve 24206 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik şekli

ı. Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tespit olunan iç yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

j. Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip, durumları ile ilgilenmek,

k. Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi olmadan eşyanın okul dışına çıkarılmasını önlemek,

l. Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,

m. Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre çıkarılmasında, dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,

n. Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında duyurmak ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 11- Sayman mutemedi, pansiyonla ilgili işlerin yürütülmesinden müdür yardımcısına, üzerindeki hesaplar bakımından da bağlı bulunduğu saymana karşı sorumludur.

Sayman mutemedinin başlıca görevleri şunlardır:

a. Satın alınacak veya satılacak eşya ve gereçlerin eksiltme ve artırma şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak,

b. Paralı yatılı öğrencilerin tasitlerini ve ücretle yemek yiyenlerin paralarını zamanında alarak saymanlığa yatırmak,

c. Mutemet sıfatıyla kendisine verilen görevleri, maaş ve hesap işleri ile ilgili işlemleri günü gününe yapmak,

d. Ödenekleri kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak müdürün vereceği emirlere göre harcamak ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak ve ayrıca bununla ilgili belgeleri “Ayniyat Talimatnamesi”nin gerektirdiği faturaların örneklerini satın alma ve satma kararlarını dosya halinde saklamak,

e. Ödenek, maaş vb. ile senet defterlerini tutmak; her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgelerini hazırlamak,

f. Günlük pansiyon tabelasını düzenlemek,

Madde 12- Ambar memuru pansiyonla ilgili işlerin yürütülmesinden müdür yardımcısına karşı sorumludur.

Ambar Memurunun başlıca görevleri şunlardır:

a. Satın alınan eşya, araç-gereç, makine ve erzakın tesliminde hazır bulunmak, muayene edilerek kabullerine karar verilen erzak, araç-gereç, eşya ve makineyi ambar veya depoda özenle korumak; tutmak, gerekli olan yerlere usulüne göre vermek,

b. Demirbaş eşya esas defteriyle kullanılmaya yarayan erzak, eşya, araç-gereç ve makineye ait ambar ve depo esas defterlerini ve yatılı öğrenci eşya ve gerecini dağıtma defterini tutmak,

c. “Ayniyat Talimatnamesi” hükümlerine göre demirbaş eşya hakkında gereken işlemleri tamamlamak,

d. Sayman mutemedi tarafından düzenlenen tabelaya göre erzakı nöbetçi öğretmenin yanında çıkarmak ve tabelayı imza ettirmek,

e. Depo çıkış pusulalarını düzenlemek ve müdürü imzalattırarak malzemeyi vaktinde ilgililere vermek, okula gelen yiyecek ve gerecin muayenesi ve teslimi için “Ayniyat Talimatnamesi” gereğince yapılması gereken işleri izleyip sonuçlandırmak; bu iş ve işlemlerle ilgili belgeleri saklamak,

f. Ambar ve depolara giren ve çıkan eşya kayıtlarını, “Ayniyat Talimatnamesi” esaslarına göre zamamında yapmak, Malî yıl başında ambar ve depo sayımları sonunda cetvel ve tutanakları düzenlemek.

Madde 13- Aşçı, çalışmalarında diyet uzmanına, diyet uzmanı yoksa müdür yardımcısına karşı sorumludur.

Aşçının başlıca görevleri şunlardır:

a. Günlük tüketim maddeleri tabelasına göre, kendisine teslim edilen bütün besin madelerini (varsa diyet uzmanının gözetim ve denetimi altında) mevcut listeye göre en iyi şekilde pişirip hazırlamak, kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlamak,

b. Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanması ve eksiksiz olarak hazırlanması, tamamen yerine sarfını ve ziyan edilmemesini sağlamak,

c. Mutfakta kullanılan bütün bakır kapların ve gereçlerin daima kalaylı ve temiz bulunmasına dikkat etmek, mutfağın genel temizlik ve çalışma disiplinini sağlamak.

Madde 14- Aşçı yardımcısının başlıca görevleri şunlardır.

a. Aşçı bulunmadığı zaman onun görevlerini yapmak,

b. Aşçının vermiş olduğu diğer görevleri yapmak,

Madde 15- Pansiyonda görevlendirilen diğer yardımcı hizmetler sınıf personelinin başlıca görevleri şunlardır:

a) Pansiyon, yemekhane, yatakhane ve tesisler ile eşyaların temizliğini yapmak,

b. Pansiyona gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşımak ve yerleştirmek,

c. Posta ve evrak dağıtım işini okul içinde ve dışında yürütmek,

d. Mutfak işlerinde yardımcı olmak,

e. Pansiyon tesislerinde geceleri, mesai saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yapmak,

f. Okul bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapmak,

g. Okul idarecileri ve öğretmenlerin verecekleri pansiyon hizmeti ile ilgili diğer işleri yapmak.

Madde 16- Muayene ve Teslim Alma Komisyonu:

Muayene ve Teslim Alma Komisyonu, pansiyonda görevli müdür yardımcısının başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl içinde seçilen pansiyonda görevli olan iki belletici ve işle ilgili ambar memurundan kurulur. Komisyon usulüne göre satın alınan eşya ve gereçleri şartlarına veya sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul veya geri çevirmesi hakkında gereken işlemi yapar.

Bu komisyon aynı zamanda “Ayniyat Talimatnamesi” hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayımı ve denetlemesi ile ilgili ödevleri yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler

Madde 17- Pansiyonların bütçeleri Malî yıl itibariyle düzenlenir ve Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanır.

Madde 18- Pansiyonların her türlü alım-satım, onarım işlemleri 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Madde 19- Okul Müdürü, pansiyonda görevli müdür yardımcısı, belleticiler, memur ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek yerler.

Madde 20- Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün içinde tabela gereğince kişi başına düşen günlük ücretin % 55'ini ödemek şartıyla pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler. Bunların yemek paraları her aybaşında, peşin alınır. Alınacak ücretler hesaplanırken bir önceki ay tebalasının günlük ortalaması esas tutulur. Bunlardan yemek yemiyecekleri günleri ile resmî tatil günleri hesaba katılmaz. Bu suretle parası vermiş olanlara yenilmeyen öğünler için paraları geri verilmez, veya ertesi aya devir olunmaz. Ancak okul bir hafta veya daha fazla süreyle veya daha fazla süreyle tatil edilirse bu günlere isabet eden ve alınan ücret bir sonraki ayın hesabına aktarılır.

Bakanlık müfettişleri ve Bakanlıkça görevlendirilenler ile başka okullardan gelen öğretmen ve öğrenci grupları, ücretin tamamını ödemek kaydıyla, pansiyonda yemek yiyebilirler.

Madde 21- Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır.

Madde 22- Paralı yatılı öğrencilerinden ücretler ilk taksit öğrencilerinin pansiyona kayıt olduğu gün, ikinci, üçüncü ve dördüncü taksitler ise Kasım, Ocak ve Mart aylarının ilk on günü içinde olmak üzere dört taksitte alınır. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir.

Eğitim yılı devamınca paralı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci, taksitinin tamamını ödemek zorundadır. Birtaksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait taksit geri verilmez. Ancak bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden öğrencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı naklolunduğu okul pansiyonu taksitine sayılır. Naklettiği okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretinden fazla ise bu takside ait fark alınır. Eksik ise fark geri verilmez.

Madde 23- Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve gündüzlü öğrencilerin yemek paraları, makbuz karşılığı, sayman mutemetlerince alınarak en geç 48 saat içinde saymanlığa yatırılır. Resmî tatil günleri bu süreye dahil değildir.

Madde 24- Saymanlıklar, veznelerine yatırılan pansiyon ve yemek ücretlerinin % 88'ini pansiyon bütçesinde gösterilen her türlü giderlerine harcamak, % 12'sini de Malîye Bakanlığınca belirlenen saymanlığa göndermek üzere hesaplarına alırlar.

Malîye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta toplanan % 12'ler Millî Eğitim Bakanlığının uygun göreceği pansiyonların her türlü giderlerini karşılamak üzere gönderilir. Gönderilen bu paralar yukarıdaki ayrım yapılmaksızın hesaba alınır.

Madde 25- Saymanlıklar, her Malî yıl, o yıl içindeki tahsil ettikleri pansiyon paralarının miktarını, bu paralardan yapılan harcamaları ve geri kalan miktarı gösteren bir hesap özeti düzenleyerek Millî Eğitim Bakanlığına gönderirler. Pansiyonlarda, yılı içinde harcanmayan paralar ertesi Malî yıla devir olunur.

Madde 26- Birden fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon ücretinden % 15 diğerlerinin ücretinde % 20 indirim yapılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre beşinci ve daha düşük derecede aylık alan Devlet Memurları çocuklarından her birine ayrıca % 10 indirim yapılır. Bu indirim farkları Devlet tarafından ödenir.

Pansiyonlarda indirime tâbi çocuğu bulunan bu memurlardan vefat edenlerle emekli olanların çocukları bulundukları ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarının tamamlayıncaya kadar indirimden faydalanırlar.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet Memurları, görev yerlerinde çocuğun devam etmesi gereken ortaöğretim kurumu bulunmadığı takdirde, bu okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar. Bu indirim her yıl Bütçe Kanunu ile tespit olunan pansiyon ücretinden en azının çocukların her biri için % 50'si oranındadır. İndirim sonunda çıkan fark Devlet Bütçesinden ödenir. Öğretim yılı içinde mahrumiyet bölgesi olmayan yerlerdeki bir göreve atananveya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna, kendi isteği ile atananlar için de atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder. Bu hükümden yararlananlar yukarıdaki paragraf hükümlerinden yararlanamazlar.

Sınıfta kalan çocuklara aynı sınıf için belitilen indirimler yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Pansiyonun Sağlık ve Beslenme İşleri

 

Madde 27- Pansiyonun sağlık görevleri şunlardır:

a. Doktor,

b. Hemşire veya sağlık memuru.

c. Hasta bakıcı.

Madde 28- Doktorun başlıca görevleri şunlardır:

a. Her öğretim yılında parasız yatılı ve paralı yatılı öğrencileri en az bir defa genel sağlık muayenesinden geçirererk sonuçlarının her birinin dosyasındaki sağlık sayfasına yazılmasını sağlamak; sağlık durumları bakım altında bulunmayı gerektiren öğrencileri ayırarak bir listesi müdürlüğe vermek, bu öğrencilere verilecek güçlendirici besinleri ve ilaçları belirtmek, bu gibi öğrencileri sık sık muayene etmek,

b. Her gün okul müdürünün belirteceği saatte okula gelerek muayene gönderilen öğretmen, belletici, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene etmek ve durumlarını bir deftere yazarak her biri hakkında gereken önlemleri almak,

c. Reviri yönetmek ve revirde yatan hastaları tedavi etmek, gerekli ecza ve ilaçların revirde bulundurulmasını sağlamak,

d. Öğrencilere verilen yiyecek ve içeceklerin cinsine ve kalorisine dikkat etmek, Yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane ve diğer kısımları sağlık bakımından sık sık kontrol ederek gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasını okul müdürlüğüne bildirmek ve uygulanmasını sağlamak.

Madde 29- Pansiyonun sağlık işlerini yürütmek üzere görevlendirilen doktor dışındaki sağlık personelinin başlıca görevleri şunlardır:

a. Doktorun ve müdür yardımcısının emirlerine uygun olarak revire ait işleri, hasta bakımı, ilaçların verilmesi, enjeksiyonların yapılması, revirdeki hastaların beslenme ve öğrencilerin sağlık işlerinin düzenlenmesi ile ilgili işleri yapmak,

b. Okul beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin yarıdım ile yılda bir defa öğrencilerin boy ve ağırlıklarını ölçerek dosyalarındaki sağlık sayfalarına yazılmasını sağlamak,

c. Öğrencilerin katılacakları millî bayram, diğer törenler ile her türlü eğitici kol faaliyetlerine ilişkin toplantı., gezi ve çalışmalara katılmak,

d. Revirin düzeninin ve temizliğini sağlamak,

e. Kendine teslim edilen eşyanın ve ilaçların iyi bir şekilde muhafazasını ve kullanılmasını sağlamak,

f. Okul yönetiminin ve doktorun vereceği sağlıkla ilgili işleri yapmak,

Madde 30- Pansiyonun sağlık işleri ile ilgili diğer hususlar şunlardır:

a. Hafif bir hastalık geçiren öğrenciler revire yatırılır. Uzun süre tedavisi gerekenlerle ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlardan paralı yatılı olanlar velilerinin yanına, parasız yatılı olanlar ise hastaneye veya prevantoryuma veyahut sanatoryuma gönderilir.

b. Pansiyonda kalan okul yöneticileri ile öğretmen, belletici ve memur ve hizmetliler hafif hastalıklarında kendi yatak odalırnıda istirahat edebilirler. Ancak bunların öğrenciye ayrılan yerlerde yatmamaları, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanların okul dışında tedavi edilmeleri gerekir.

c. Ders yılı sonunda pansiyonun genel sağlık durumu ve ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenciler arasında çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri bildiren bir rapor düzenlenir.

Madde 31- Okul mutfağına tabela dışında hiçbir yiyecek sokulmaz, özel yemekler pişirilmez (Hasta yemekleri ve ders uygulaması gereği yapılan yemekler dışında)

Madde 32- Yemekhane dışına yemek çıkarılmaz ve yemek zamanları dışında yemekhanede kimseye yemek verilmez. Revirde yatan hasta öğrencilerin yemekleri revire gönderilir.

Madde 33- Revirde tedavi edilmekte bulunanlar ile sağlıkları yönünden özel bakımları ve ayakta tedavileri gereken öğrencilerle eğitici çalışmalara katılıp özel yemek verilmesi gerekenlere doktorun tespit edeceği veya ek olarak verilmesini gerekli göreceği yemekler verilebilir.

Madde 34- Hergün verilecek yemeklerin türleri ve nicelikleri bir öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yemek listeleri okul doktorunun varsa diyet uzmanının görüşleri de alınarak okul idaresince düzenlenir. Listelerin düzenlenmesinde öğrencilerin istek ve ihtiyaçları mevsim ve bütçe durumu gözönünde bulundurulur.

Madde 35- Öğretim programlarında yemek pişirme ve beslenme konuları okullarda, yemek yemeye hakkı olan öğrencilere, uygulamalı derste kullanmak üzere istihkakı olan erzak ders malzemesi olarak verilebilir.

Madde 36- Hazırlanan yemekler kontrol edilmeden öğrencilere verilmez. Yemeklerden birer pansiyon 24 saat buzdolabında bekletilir.

Madde 37- Ekmekler dilim halinde hazırlanarak herkesin yiyeceği kadar verilir. Serviste savurganlığı önleyici tedbirler alınır.

Madde 38- Evci, izinli, raporlu ve diğer nedenlerle okulda bulunmayan öğrenci ve personel, bulundukları sürece tabelaya konulmaz.

Madde 39- Okulun tatil olduğu zamanlarda okulda kalmak zorunda olan öğrencilerin pansiyon hakları yıl içindeki gibi sürer. Diğer görevliler için tatillerde yemek çıkarıp çıkarılmamasına okul müdürü karar verir.

BEŞİNÇİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

  Madde 40- Pansiyonlar için bütün defter, çizelge, dosya ve hesapların okulun gündüzlü kısımları ile ilgili kayıtlardan ayrı tutulması gerekir. İlgili maddelerde yazılan hesap, demirbaş hizmetleri ve satınalma işleri ile ilgili olan defter ve çizelgelerden başka şu defterler, çizelgeler ve dosyalar tutulur.

a. Gündelik defteri,

b. Ambar esas defteri,

c. Ambar hesaplarını denetleme defteri,

d. Günlük tabela (yiyecek ve yakacak için aynıyat isteme pusulası yerine kullanılır.)

e. “Ayniyat Talimatnamesi” ne göre tutulması gereken liste ve pusulaların, muayene raporları ve çizelgeler, tutanaklar, müsbit kağıtların asıl ve örnekleri,

f. Öğrenci taksit defteri, öğrenci taksitleri ile ilgili gönderme pusulalarının örnekleri, alındıların dip koçanları,

g. Öğrenci eşya dağıtım defteri,

h. Revir defteri,

ı. Eczane defteri, (ambar esas defterinin yardımcı defteri olarak tutulur.)

i. Her gün tabelaya giren öğrenci, memur, öğretmen, belletici ve hizmetlilerin adlarını belirleyen tabela mevcudu defteri,

j. Yatılı öğrenci yoklama defteri.

Madde 41- Bütün defterlerle çizelge ve dosyaların kazıntısız ve silintisiz yazılması gerekir. Yanlış yazıldığı takdirde yazının veya rakamın üzeri okunacak şekilde çizilir ve doğrusu yazılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 42- Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden evvel yayımlanmış olan “Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği”, “Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”, “İmam Hatip Okulu İdare Yönetmeliği”, “Yatılı-Pansiyonlu İlkokullar Yönetmeliği”ndeki pansiyonla ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 43- Sayıştay Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Made 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=